privacyverklaring

Veilig werken met persoonsgegevens

De Europese Unie wil haar burgers beter beschermen en is daarom met een nieuwe privacywet gekomen,
de AVG, die op 25 mei van kracht is geworden.
Het doel van deze wet is een zorgvuldiger omgang met persoonsgegevens, meer transparantie en
meer controle voor de burger over zijn eigen persoonsgegevens.
Wat is de AVG precies?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van
persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De AVG vervangt de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) uit 2001. De AVG en de WBP lijken veel op elkaar en in die zin blijft veel
hetzelfde, maar de AVG stelt een aantal extra eisen aan de privacybescherming van burgers. Zo
krijgen organisaties maar ook alle (kleine) verenigingen die persoonsgegevens verwerken meer
verplichtingen. Ze moeten aan klanten en leden verantwoorden hoe gegevens gebruikt en verwerkt
worden. Ook kent de AVG een strengere meldplicht voor datalekken en kan de Autoriteit
Persoonsgegevens hogere boetes opleggen.
Wat betekent de AVG voor Triton/ Euphonia?
De leden van het bestuur van Triton/ Euphonia zijn altijd zorgvuldig om gegaan met gevoelige
persoonsgegevens.
Omdat er meer transparantie moet zijn voor de burger, moet Triton/Euphonia haar leden actief
informeren met een nieuwe privacyverklaring. Leden moeten ook actief worden gewezen op hun
rechten, zoals het vernieuwde inzage- en correctierecht.
Verdere informatie
Wanneer je graag informatie wil over hoe wij dit aanpakken en welke gegevens wij op welke manier verwerken kun je terecht bij Edwin de Vries, fcedwin@hotmail.com.
Voor meer uitgebreide informatie over de AVG verwijzen we naar de website van de AVG.